[Italian and English versions below]


Pot do korenin
Alenka Marinič in Giovanni Fusetti - Vzdolž poti, Hoja.2
12.-21.9. 2023, slovensko-italijanska mejaGiovanni Fusetti in Alenka Marinič sta prekaljena gledališka avtorja, Italijan in Slovenka, učitelj in učenka, prijatelja in kolega, predvsem pa goreča sodelavca, ki pogosto črpata navdih v naravi in ljudeh, ki jih na svojih poteh srečujeta. V okviru projekta Vzdolž poti se podajata že na drugo 10-dnevno umetniško hojo Pot do korenin po italijansko-slovenski meji. Hojo začenjata 12. septembra v Ročinju ter zaključita 21. septembra v Tržiču / Monfalcone.


Hoja po mejnem območju je hoja po zemlji in med ljudmi, ki že stoletja živijo na območju polnem konfliktov zaradi vojn, fašizma, razlik v političnih sistemih, v zadnjem času tudi pandemijskega zaprtja mej in vzpona radikalno desnih strank in organizacij. Je tudi hoja po območju, kjer ljudje sobivajo in soustvarjajo v bogati mešanici jezikov in kultur. Meje so pragovi med svetovi, območja, kjer se kulture, jeziki ter zgodbe mešajo, križajo in pogosto ustvarjajo edinstvene človeške pokrajine. Alenka Marinič in Giovanni Fusetti bosta vse te teme obravnavala skozi principe fizičnega gledališča, uličnih intervencij in pripovedovanja.


Vabljeni na druženja v Slotaliji:
16.9. ob 20:00, Šmartno, zgornji trg
17.9. ob 15:00, Podsabotin, park Doma upokojencev Podsabotin
18.9. ob 18:00 Števerjan / San Floriano del Collio, dvorišče Formentinijevega gradu
19.9. ob 18:30, Nova Gorica, dvorišče Doma upokojencev Nova GoricaDobrodošli v Slotaliji je živahen pripovedno - gledališki večer na prostem v slovenščini in italijanščini. Je igriva predstava, ki pripoveduje zgodbo o pokrajini in ljudeh, ki živijo ob meji med Slovenijo in Italijo. Gledališka poslastica z nepričakovanim preobratom, polna zgodovinskih dejstev, humorja, pesmi in igrivih gledaliških likov, ki jo uprizarjata dva virtuozna pripovedovalca, Alenka Marinič in Giovanni Fusetti. Predstava za vse generacije, ustvarjena iz zgodb, ki jo govori pokrajina, ustvarjena za ljudi, ki tam živijo. Pridružite se nam v Slotaliji!


Več o Alenki Marinič preberete tukaj.
Več o Giovanniju Fusettiju preberete tukaj.
Več o projektu Vzdolž poti najdete tukaj.


Projekt podpirajo program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
__________________________________________________


Italiano, sì!


La rotta verso le radici
Alenka Marinič e Giovanni Fusetti - Along the Walk, Cammino.2
12-21 Settembre, 2023Giovanni Fusetti e Alenka Marinič sono due artisti teatrali dalla lunga esperienza, lui Italiano lei Slovena, un maestro e un’allieva, studenti, amici e soprattutto colleghi appassionati, che spesso traggono ispirazione dalla natura e dalle persone che incontrano sul loro cammino. Nell'ambito del progetto Along the Walk, intraprendono un second cammino artistica di 10 giorni, La rota verso le radici, lungo il confine italo-sloveno. Il cammino inizia il 12 settembre a Ročinj e termina il 21 settembre a Monfalcone / Tržič.


Camminare lungo il confine è camminare su una terra e tra persone che vivono in un'area da secoli piena di conflitti a causa di guerre, fascismi, differenze nei sistemi politici e recentemente anche la chiusura pandemica delle frontiere e l'ascesa di partiti e organizzazioni di estrema destra. È anche camminare su una terra dove le persone convivono e co-creano in una ricca miscela di lingue e culture. I confini sono soglie tra mondi, aree in cui culture, lingue e storie si mescolano e spesso creano paesaggi umani unici. Alenka Marinič e Giovanni Fusetti affrontano tutti questi temi del “confine” attraverso i principi del teatro fisico, degli interventi di strada e della narrazione.


Vi invitiamo ad incontrarli in Slotalia:
16.9, 20:00, Šmartno, piazza superiore
17.9., 15:00, Podsabotin, parco della Casa di riposo Podsabotin
18.9., 18:00, San Floriano del Collio / Števerjan, cortile di Castello Formentini
19.9., 18:30, cortile della Casa di Riposo Nova GoricaBenvenuti in Slotalia è una serata di teatro-racconto in piazza, in Sloveno e Italiano. Uno spettacolo comico sulla storia delle terre e della gente che vive al confine tra Slovenia e Italia. Una serata piena di fatti storici, umorismo, canzoni, personaggi folli e un inaspettato colpo di scena finale, guidata e raccontata da due virtuosi narratori Alenka Marinič e Giovanni Fusetti. Uno spettacolo per tutte le età, ispirato dalle terre del confine e creato per la gente che le abita, presentato in una divertente combinazione di Italiano e Sloveno. Venite con noi in Slotalia!


Maggiori informazioni su Alenka Marinič.
Maggiori informazioni su Giovanni Fusetti.
Maggiori informazioni su Along the Walk.


Il progetto è sostenuto dal programma dell'Unione Europea Europa Creativa, dal Ministero della Pubblica Amministrazione della Repubblica di Slovenia e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.
___________________________________________________


English, yes!


The Route to the Roots
Alenka Marinič and Giovanni Fusetti - Along the Walk, Walk.2
September 12-21, 2023Giovanni Fusetti and Alenka Marinič are experienced theater artists, an Italian and a Slovenian, a teacher and a student, friends, and above all passionate colleagues, who often draw inspiration from nature and the people they meet on their path. As part of the Along the Walk project, they are embarking on already their second 10-day artistic walk The Route to the Roots along the Italian-Slovenian border - starting on September 12 starting in Ročinj and ending on September 21 in Monfalcone / Tržič.


Walking along the border is walking on the land and among people who have been living in an area full of conflicts for centuries due to wars, fascism, differences in political systems, recently also the pandemic closure of borders and the rise of radical right-wing parties and organizations. Walking along th border is also walking on the land where people coexist and co-create in a rich mixture of languages and cultures. Borders are thresholds between worlds, areas where cultures, languages and stories mix and often create unique human landscapes. Alenka Marinič and Giovanni Fusetti are addressing all these border topics through the principles of physical theater, street interventions and storytelling.


You are invited to meet them in Slotalia:
16.9. at 8pm, Šmartno, upper square
17.9. at 3pm, Podsabotin, the parc of the Podsabotin Retirement Home
18.9. at 6pm, Števerjan / San Floriano del Collio, the courtyard of the Formentini Castle
19.9. at 6.30pm, Nova Gorica, the courtyard of the Nova Gorica Retirement HomeWelcome to Slotalia is a vivid storytelling-theater evening in public space in Slovenian and Italian. It is a playful show about the story of the land and the people that live by the border betweeen Slovenia and Italy. An evening filled with historical facts, humor, songs, mad characters and an unexpected twist at the end, driven and told by two virtuosic storytellers, Giovanni Fusetti and Alenka Marinič. A show for all generations made from the land and for the people that live there. Join us in Slotalia!


You can read more about Alenka Marinič here.
And more about Giovanni Fusetti here.
You can find more info about Along the Walk here.


The project is supported by the European Union program Creative Europe, Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia and Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.