English and French and Italian below.


Vzdolž poti je mednarodni projekt uprizoritvenih umetnosti na temo upočasnitve. Razvija in raziskuje nove oblike umetniškega ustvarjanja in produkcije, ki so v skladu s koncepti upočasnjevanja, okoljske ozaveščenosti, socialne vključenosti, medkulturnega dialoga in kolektivnega dela. Njegovo jedro so umetniški pohodi: 14 hoj, ki jih na podeželju izvajajo umetniški dvojci iz 8 držav. Vsak mednarodni umetniški dvojec izvede dva desetdnevna pohoda po podeželskih območjih Nemčije, Slovenije, Italije, Francije in Belgije. Hoje so hkrati umetniška produkcija in raziskovalno orodje projekta. Umetnikom-raziskovalcem omogočajo, da razvijajo, preizkušajo in analizirajo svoje uprizoritvene metode skupaj z občinstvi, ki jih srečujejo vzdolž poti. Raziskovalne ugotovitve ter umetniški in produkcijski pristopi, ki se bodo razvili znotraj projekta, bodo predstavljeni na Počasni konferenci v Berlinu ter v knjigi Vzdolž poti. Projekt Vzdolž poti poteka v koprodukcijskem sodelovanju treh organizacij, ki delujejo na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti: DU Narobov (Slovenija), Combats Absurdes (Francija) in Gorilla Theater (Nemčija). Več o projektu najdete tukaj.


Umetniško sovodenje: Maja Dekleva Lapajne, Matthieu Loos
Produkcijska ekipa: Juš Milčinski, Tanja Matijašević, Christoph Jungmann, Ulrike Adam, Baptiste Colin
Umetnice_ki: Mathilde Vrignaud, DISCOllective, Alenka Marinič, Giovanni Fusetti, Beatrix Brunschko, Ramona Krönke, Inbal Lori, Raschid Daniel Sidgi, Julie Doyelle, Christelle Delbrouck, Marko Mayerl, Sean Gittins
Produkcija: Družina umetnosti Narobov, Gorilla Theater, Combats Absurdes
Podpora: program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije


__________________________________________________


Along the Walk is an international performing arts project on the topic of deceleration. It is run by three theatre companies: Gorilla Theater from Berlin, Combats Absurdes from Lyon and DU Narobov from Ljubljana. The core of the project is artistic tours in European rural areas done by walking duos of performing artists. The Walks are the artistic production of the project and at the same time the research tool in order to develop innovative performative methods based on the concepts of deceleration, environmental awareness, social inclusion, intercultural dialogue and collective work. The findings of the research and the approaches developed within the project will be shared at the Conference and with the Book. You can find more about Along the Walk here.


Artistic Co-direction: Maja Dekleva Lapajne, Matthieu Loos
Production Team: Juš Milčinski, Tanja Matijašević, Christoph Jungmann, Ulrike Adam, Baptiste Colin
Artists: Mathilde Vrignaud, DISCOllective, Alenka Marinič, Giovanni Fusetti, Beatrix Brunschko, Ramona Krönke, Inbal Lori, Raschid Daniel Sidgi, Julie Doyelle, Christelle Delbrouck, Marko Mayerl, Sean Gittins
Production: Družina umetnosti Narobov, Gorilla Theater, Combats Absurdes
Support: Creative Europe Program of the European Union, Ministry of Culture of Republic of Slovenia, Ministry of Public Administration of Republic of Slovenia


__________________________________________________


Along the Walk est un projet international dans le secteur du spectacle vivant consacré au thème principal de la décélération. Il développe et explore de nouvelles formes de création artistique en accord avec les concepts de décélération, de sensibilisation à l'environnement, d'inclusion sociale, de dialogue interculturel et de travail collectif. Le cœur de ce projet se constitue de 14 marches artistiques à pied, menées dans des zones rurales par des duos d'artistes de 8 pays différents. Chaque duo artistique international effectue deux marches de 10 jours dans des zones rurales d'Allemagne, de Slovénie, d'Italie, de France et de Belgique. Ces marches sont à la fois les productions artistiques et les outils de recherche du projet. Elles permettent aux artistes-chercheurs de développer, de tester et d'analyser leurs méthodes performatives avec les publics qu'ils rencontrent tout au long de la marche. Plus d'informations ici.


Le projet est cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union européenne, le ministère de l'administration publique de la République de Slovénie et le Ministère de la Culture de la République de Slovénie.


__________________________________________________


Along the Walk è un progetto internazionale di arti performative dedicato al tema principale della decelerazione. Sta sviluppando ed esplorando nuove forme di creazione artistica che sono in linea con i concetti di decelerazione, consapevolezza ambientale, inclusione sociale, dialogo interculturale e creazione collettiva. Il nucleo del progetto sono The Walks : 14 itinerari artistici condotti a piedi in zone rurali europee, da coppie di artisti internazionali provenienti da 8 diversi paesi. Ogni coppia di artisti esegue due cammini di 10 giorni nelle zone rurali di Germania, Slovenia, Italia, Francia e Belgio. Questi Cammini rappresentano sia le produzioni artistiche che gli strumenti di ricerca del progetto. Permettono agli artisti-ricercatori di sviluppare, testare e analizzare i loro metodi performativi insieme al pubblico che incontrano lungo il percorso.
Ulteriori informazioni su alongthewalk.eu.
Il progetto è sostenuto dal programma dell'Unione Europea Europa Creativa, dal Ministero della Pubblica Amministrazione della Repubblica di Slovenia e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.